Ochrana Osobních údajů v Divadle na Fidlovačce

Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o.
Křesomyslova 625
140 00 Praha 4
IČ: 25658808
DIČ: CZ25658808

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Divadlo na Fidlovačce, s.r.o. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

II. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Divadlo na Fidlovačce, s.r.o. provádí zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“), a to na základě zákonných důvodů, nebo udělených osobních souhlasů subjektů.

O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním aktivním kontaktu s Divadlem na Fidlovačce, s.r.o.

Divadlo na Fidlovačce, s. r.o. samo zpracovává osobní údaje subjektů a jiná data. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se subjektu předány ke zpracování jinému správci.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje a jiná data v rozsahu dle konkrétního subjektu mohou být Divadlem na Fidlovačce, s. r.o. zpracovány zejména za účelem prodeje vstupenek na představení divadla a následné komunikace s daným subjektem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms, zasílání newsletteru a další.

IV. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje subjekt Divadle na Fidlovačce s.r.o. jako správci osobních údajů při prvním kontaktu dle těchto zásad.

V. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu do ukončení zákonného důvodu, dobu neurčitou, nebo do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu Divadlo na Fidlovačce, s.r.o. zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány.

VI. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt má od okamžiku zařazení do databáze Divadla na Fidlovačce s.r.o. právo kdykoliv požádat divadlo o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Divadlo na Fidlovačce s.r.o. poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

Platí od 25. května 2018